Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ................!!!!!!!!!!!!


Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Μηνιάτικο πάνω από 6.000 ευρώ θα λαμβάνει ο νέος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης ενώ κοντά στις 5000 οι Αντπεριφερειάρχες Λακωνίας Ντία Τζανετέα, Μεσσηνίας Χρήστος Μαλαπάνης, Αρκαδίας Βαγγέλης Γιαννακούρας, Αργολίδας Τάσος Χειβιδόπουλος και Κορινθίας Γιώργος Δέδες.

Σύμφωνα με το Άρθρο 181 η οικονομική αποζημίωση είναι….

Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι πρόεδροι των περιφερειακών συμβουλίων δικαιούνται αντιμισθίας η οποία καταβάλλεται από την περιφέρεια.
Η αντιμισθία του περιφερειάρχη είναι ισόποση με τις κάθε είδους αποδοχές, τα έξοδα παράστασης και τα επιδόματα ή προσαυξήσεις του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.
Στον αντιπεριφερειάρχη και στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου
καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το 75% της αντιμισθίας του περιφερειάρχη.
Η αντιμισθία που δικαιούνται τα ανωτέρω αιρετά όργανα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά 20%.
Σε περίπτωση που η αντιμισθία των περιφερειαρχών, αντιπεριφερειαρχών και προέδρων περιφερειακών συμβουλίων της παρ. 1 του άρθρου 182 είναι μικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης τους, η αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς.
Για τους αιρετούς της παρ. 1 που είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α).
Αν ο περιφερειάρχης ή ο αντιπεριφερειάρχης ή ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου έχει τεθεί σε αργία, την αποζημίωση του λαμβάνει ο αναπληρωτής του. Αν ο αναπληρωτής είναι αντιπεριφερειάρχης λαμβάνει αποζημίωση από ένα μόνο αξίωμα.
Περιφερειάρχης που απουσιάζει δικαιολογημένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λαμβάνει το ήμισυ της αποζημίωσης. Το υπόλοιπο ήμισυ καταβάλλεται στον αντίστοιχο αναπληρωτή. Αν απουσιάζει αντιπεριφερειάρχης για το ίδιο χρονικό διάστημα, λαμβάνει το ήμισυ της αποζημίωσης που δικαιούται.
Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες καθώς και οι πρόεδροι των περιφερειακών συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεούνται να εισπράττουν την αποζημίωση μόνο από ένα αξίωμα. Οι ανωτέρω επιλέγουν την αποζημίωση που λαμβάνουν από κάθε αξίωμα με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται και στους δύο φορείς.
www.report24.gr
Αναρτήθηκε από

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου